Nieuwsbrief voorjaar 2020


Beste leden van de Vereniging “Kasteel Doorwerth”.


De wereld is in de ban van het coronavirus. De maatregelen die de overheid neemt om de
verspreiding van het virus in te dammen zijn vergaand. Ook ons geliefd Kasteel Doorwerth loopt veel inkomsten mis onder deze maatregelen.
Ook Kasteel Heeswijk in Brabant kan haar deuren niet voor ons openen en dus zal onze geplande excursie van 14 mei naar het prachtige Kasteel Heeswijk niet doorgaan.
De excursie commissie zal nog bekijken of er eventueel later dit jaar nog een excursie
plaatsvindt, of dat wij het uitstellen tot volgend jaar.
Op 18 februari hielden wij onze jaarlijkse midwinterbijeenkomst, deze was uitzonderlijk druk
bezocht en de sfeer was uitstekend. Een groot aantal leden heeft na afloop gebruik gemaakt van de lunch in het Kasteel Café “De Zalmen”.
Ik hoop dat wij allen goed en gezond door deze moeilijke periode komen en wens u veel sterkte in deze tijd.
Met hartelijke groet, namens het bestuur,
Bob Hogenboom, voorzitter.

Nieuwsbrief Voorjaar 2020 Jrg 3, nr 1, pag 2

Verslag van de Midwinterbijeenkomst 18 februari 2020
Verslag Midwinterbijeenkomst 2020
Op dinsdag 18 februari 2020 in de Jac.P. Thijssezaal van het Kasteel Doorwerth
JAARVERGADERING
Aanwezig: 45 leden.
Van het bestuur: de heer B.M. Hogenboom, (voorzitter), de heer J.P.C. Vogel, (vice voorzitter), mevr. I.R.M. van der Horst-Tacq (penningmeester), mevrouw C. van Ketwich Verschuur-van den Hout, (bestuurslid), de heer R.F. Boortman (secretaris).

 1. Opening
  De voorzitter opent om 10.30 uur de jaarvergadering en heet de aanwezigen en in het bijzonder de nieuwe leden van harte welkom op deze midwinterbijeenkomst.
  De voorzitter herdenkt de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
  Voorzitter vraagt de vergadering een moment stilte.
  Dit jaar zijn een weer enkele opzeggingen geweest, maar we hebben ook een groot aantal nieuwe leden mogen begroeten. Per heden is het ledenaantal 148.
  Dit is grotendeels te danken aan de inzet van ons lid, de heer F.P. Bruning (Floor), voorzitter bedankt Floor voor zijn onvoorwaardelijke inzet en spreekt de wens uit dat we dit jaar weer vele nieuwe leden mogen begroeten.
 2. Mededelingen
  Buiten een 4-tal afmeldingen zijn er geen mededelingen.
 3. Verslag midwinterbijeenkomst 2019
  Het verslag van de Midwinterbijeenkomst wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
 4. Jaarverslag 2019
  Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
 5. Financiële zaken
  Het financieel verslag wordt door de penningmeester toegelicht. Het is zo duidelijk en overzichtelijk opgesteld dat er geen vragen zijn. Het boekjaar 2019 is afgesloten met een voordelig saldo van € 4.424,21 welk bedrag ten gunste van de Reserve Toekomstige Donaties is gebracht. De Reserve Toekomstige Donaties bedraagt hierdoor € 10.332,89
  Het eigenvermogen heeft geen wijzigingen ondergaan en bedraagt thans € 3.000,00. Namens de kascommissie, bestaande uit de heer F. Eeltink en de heer E.J.F. Fabels, doet de heer F. Eeltink verslag. Lof wordt uitgesproken over de uitstekende wijze waarop de penningmeester de administratie heeft gevoerd. De kascommissie prijst de uitstekende gastvrijheid van de penningmeester.
  De kascommissie stelt dan ook voor, het bestuur, en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2019 gevoerde financieel beheer.
  De vergadering stemt hier onder applaus mee in.
  De heer F. Eeltink treedt onder dankzegging af als lid van de kascommissie.
  De heer K. Siccema is bereid gevonden de ontstane vacature te vervullen. Hij wordt bij acclamatie benoemd. De heer E.J.F. Fabels vraag zich af of er een schriftelijke toezegging is van de Culturele Stichting ten aanzien van de gedane donatie, de secretaris kan dat bevestigen.
 6. Aftreden en benoemen bestuurslid.
  Volgens rooster van aftreden bestuursleden treedt mevrouw I. van der Horst af als penningmeester. Zij stelt zich herkiesbaar voor de komende 4 jaar en de voorzitter vraagt de vergadering hiermee in te stemmen. Bij applaus geeft de vergadering aan hiermee akkoord te gaan, mevrouw van der Horst bedank de vergadering voor het in haar gestelde vertrouwen.
 7. Gang van zaken kasteel
  Het bruist weer van de activiteiten op het Kasteel. In 2019 heeft het Kasteel 60.000 bezoekers kunnen ontvangen. De wens is het Kasteel en de omgeving toegankelijker te maken. De huidige parkeermogelijkheid is veel te klein. Op zondagen staat de parkeerplaats vaak om 10.00 uur al vol. Andere aandachtspunten zijn: Elektrische laadpalen voor fietsen en auto’s, afspraken maken met vervoer op maat, een nieuwe audiovisuele presentatie met verhalen van de bewoners. Verder wordt er gewerkt aan het versterken van de samenwerking met “De Zalmen” en het Koetshuis, museum Veluwezoom, Airbornmuseum, Gemeente Renkum en Veld en Beek, bakker. Kortom, Kasteel Doorwerth, het stoere, dynamische Kasteel, biedt meer voor iedereen.
 8. Donatie aan het kasteel.
  Kasteel manager, Carine van Ketwich Verschuur is erg blij met de door onze vereniging geschonken elektrische glazen toegangsdeur. Er is een wens beugels te laten maken die op bepaalde plekken als steun dienen voor mensen die moeilijk ter been zijn. Ook ligt er een plan voor een audiovisuele presentatie. Penningmeester vraagt de vergadering mandaat voor de beugels en krijgt dat van de vergadering. Dit project zal nader worden onderzocht.
 9. Activiteitenprogramma 2020
  Rob Boortman vertelt dat de jaarlijkse excursie dit jaar op donderdag 14 mei zal zijn. Wij zullen een bezoek brengen aan Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinther. We worden daar ontvangen in het kasteel café “De Barones” met koffie/thee en iets lekkers. We krijgen een introductie over de geschiedenis van het Kasteel en hun bewoners en een, speciaal voor onze vereniging samengestelde rondleiding. Zoals gebruikelijk sluiten wij af met een mooie lunch in restaurant “De Toren” in Heeswijk-Dinther
 10. Wat verder ter tafel komt
  Er zijn geen opmerkingen.
 11. Sluiting
  De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.30 uur.

Nieuwsbrief Voorjaar 2020 Jrg 3, nr 1, pag 3

Lezing door mevrouw Jeanine Perrijck
Kunst- en cultuur- historicus Gelders Landschap en Kastelen vertelde over 80 jaar GLK en de geschiedenis van Kasteel Doorwerth

Lezing door mevrouw Jeanine Perrijck
Kunst- en cultuur- historicus Gelders Landschap en Kastelen vertelde over 80 jaar GLK en de geschiedenis van Kasteel Doorwerth.

Nieuwsbrief Voorjaar 2020 Jrg 3,nr 1, Pag 4

Excursie Kasteel Heeswijk 2020

Wegens het Coronavirus is de excursie tot een latere datum uitgesteld. “Kasteel Heeswijk” in Heeswijk Dinther. https://www.kasteelheeswijk.nl/ .

We orden om 10.30 uur ontvangen in het Kasteel Café “De Barones” met koffie en iets lekkers. Om 11.00 krijgen we een introductie over de geschiedenis van het kasteel en hun bewoners. Vervolgens bezoeken wij het kasteel met een speciaal voor onze vereniging samengestelde rondleiding.

Wij sluiten af met een prachtige lunch in restaurant “De Toren” in Heeswijk Dinther. https://de-toren.nl/

Zodra er een nieuwe datum bekend is ontvangt u hiervan bericht

Nieuwsbrief Voorjaar 2020 Jrg 3,nr 1, Pag 5

Ook het Kasteel Doorwerth is in de greep van het Coronavirus.
Door de bekende maatregelen van de overheid is het Kasteel tot 1 juni gesloten. Informatie over het weer openstellen voor het publiek kunt u vinden op. https://doorwerth.glk.nl/
Alle informatie over onze vereniging kunt u vinden op: https://verenigingkasteeldoorwerth.nl/
Contributie 2020
Mocht u de contibutie nog niet hebben voldaan, wilt u dat dan per omgaande betalen.
De jaarlijkse contributie voor 2020 is ongewijzigd, € 12,50 per persoon, € 20,00
per (echt)paar en € 40,00 voor een rechtspersoon. Zoals u weet is dit het minimum bedrag.
Ook dit keer hopen wij dat vele leden een hoger bedrag zullen overmaken om de welstand
van ons Kasteel, de doelstelling van onze vereniging, te bevorderen. Wat u meer voldoet,
geldt als fiscaal aftrekbare gift.
Rekening nummer NL71ABNA 047.79.87.346 t.n.v.Vereniging Kasteel Doorwerth.