Verslag 2017

Verslag Midwinterbijeenkomst 2017
Op dinsdag 21 maart 2017 in de Jac.P.Thijssezaal van het Kasteel Doorwerth

JAARVERGADERING

Aanwezig: 29 leden.
Van het bestuur: mevr. M.C.M.L. Mansvelt Beck-Houpt (voorzitter), de heer B.M.J. Hogenboom (vicevoorzitter) mevr. I.R.M.van der Horst-Tacq (penningmeester), mevrouw M.C. van Ketwich Verschuur- van den Hout, (bestuurslid), de heer R.F. Boortman (secretaris).
Afwezig met kennisgeving:
De heer en mevrouw J.Lahuis, de heer en mevrouw J. Kraijkamp, de heer D. Meijer, de heer A. van Oerle, mevrouw J. Biesheuvel -Bos, de heer en mevrouw J. van Waalwijk van Doorn, de heer en mevrouw H.J.von Frijtag Drabbe, mevrouw Bruning.

1. Opening
De voorzitter opent om 10.30 uur de jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze verlate midwinterbijeenkomst, de eerste dag van de lente. De rede hiervoor is dat de Zalmen wegens verbouwing een paar maanden gesloten is geweest.
De voorzitter herdenkt de volgende leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen; mevrouw I.N.J. Gerritsen-Hak en mevrouw L. Affolter, en vraagt een moment stilte.

Ook dit jaar zijn een weer enkele opzeggingen geweest, maar we hebben ook een aantal nieuwe leden mogen begroeten zodat het ledenaantal per 1 januari 2017 106 is.

2. Mededelingen
Onze voorzitter, mevrouw M.C.M.L. Houpt is in november 2016 gehuwd en heeft daardoor nu een nieuwe naam t.w. mevrouw M.C.M.L. Mansvelt Beck-Houpt

3. Verslag midwinterbijeenkomst 2016
Er zijn geen opmerkingen

4. Jaarverslag bestuur 2016
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5. Financiële zaken
Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en toegelicht. Het is zo duidelijk en overzichtelijk opgesteld dat er geen vragen zijn. Het boekjaar 2016 is afgesloten met een voordelig saldo van € 3.076,98 welk bedrag ten gunste van de Reserve Toekomstige Donaties is gebracht. Het batig saldo van het Zang Concours ad € 892,87 is thans ook toegevoegd aan de Reserve Toekomstige Donaties. Hierdoor bedraagt de Reserve Toekomstige Donaties ultimo 2016 € 11.054,05.
Het eigenvermogen heeft geen wijzigingen ondergaan en bedraagt thans
€ 3.000,00. Namens de kascommissie, bestaande uit de heren C.L. Taminiau, en de heer E.T. van Ravenzwaaij doet de heer C.L. Taminiau verslag. Lof wordt uitgesproken over de uitstekende wijze waarop de penningmeester de administratie heeft gevoerd. Na lang zoeken, door deskundigen op dit gebied, is het niet gelukt enige onregelmatigheid te vinden. De kascommissie prijst de uitstekende gastvrijheid van de penningmeester en sloten af met een mooi glas wijn.
De kascommissie stelt dan ook voor, het bestuur, en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2016 gevoerde financieel beheer.
De vergadering stemt hier onder applaus mee in.

De heer W. Mathot merkt op dat volgens de regels van de ANBI-status het resultaat over 2016, ook in dat jaar een bestemming moet krijgen. Mevrouw van der Horst is hiermee bekend, maar omdat we voor het komende jaar een groter doel voor donatie voor ogen hebben reserveren we het resultaat voor komend jaar.

De heer C.L. Taminiau treedt onder dankzegging af als lid van de kascommissie.
De heer W. Mathot is bereid gevonden de ontstane vacature te vervullen. Hij wordt bij acclamatie benoemd.

6. Gang van zaken kasteel
Mevrouw M.C. van Ketwich Verschuur- van den Hout (manager kasteel) vertelt dat er afgelopen jaar een nieuwe leidinggevende is aangetreden. Theo Meuwissen is zijn naam, hij is gelijk met nieuwe frisse ideeën is gekomen wat enorm stimulerend werk. Er is mooie nieuwe folder gemaakt waar alle kastelen van GLK overzichtelijk in staan afgebeeld. Het is de bedoeling dat in de loop der tijd alle flex contracten verdwijnen en er met vaste contracten zal worden gewerkt. Met ingang van 1 januari is het kasteel aangesloten bij de museumjaarkaart, dit heeft geresulteerd tot een bezoekerstoename over de maanden januari en februari van meer dan 100 %, een mooi resultaat. Vanuit GLK wil men ook meer aandacht voor de omgeving rond de kastelen. De omgeving meer benadrukken en het als geheel zien en promoten als een geheel met de kastelen. Verder bruist het weer van de activiteiten op het kasteel.

8. Activiteitenprogramma 2017
De heer B.M.J. Hogenboom vertelt dat de jaarlijkse excursie dit jaar, op woensdag 7 juni zal zijn. Wij zullen een bezoek brengen aan Landgoed de Twickel gelegen in Delden (gld). Wij krijgen daar een rondleiding en sluiten af met een lunch in restaurant “Gasterij ’t Oaldershoes” in Delden (gld)

9. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen opmerkingen.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.50 uur.