Verslag 2016

Verslag Midwinterbijeenkomst 2016
Op dinsdag 23 februari 2016 in de Jac.P.Thijssezaal van het Kasteel Doorwerth

JAARVERGADERING

Aanwezig: 33 leden.
Van het bestuur: mevr. M.P.Houpt (voorzitter), mevr. I.R.M.van der Horst-Tacq (penningmeester), de heer B. Hogenboom (bestuurslid), de heer R.F. Boortman (secretaris).
Afwezig met kennisgeving:
De heer en mevrouw W.J. Kneppelhout, mevrouw G.M.J.M. van Veggel-Claasen, de heer en mevrouw H. van den Berg, de heer en mevrouw J. Lahuis, de heer en mevrouw M. van Dis, mevrouw A. Visser-Blanksma

1. Opening
De voorzitter opent om 10.30 uur de jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Zij herdenkt de volgende leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen; de heer N. Schutte, de heer G.D. Licht en de heer A.J.A. Veggel en vraagt een moment stilte.
De voorzitter memoreert in het bijzonder de heer A.J.A. Veggel, de accurate wijze waarop hij jarenlang de taak van penningmeester heeft uitgeoefend. De bekende lederen tas en de enveloppe met de fooi tijdens de excursie is een beeld wat de ouderen onder ons zo aan hem herinnerd. We zijn hem veel dank verschuldigd.

Voorzitter spreekt de zorg van het bestuur uit over het afnemende leden aantal van onze vereniging, momenteel 103. Er is op de Midwinterbijeenkomst van 2015 gesproken over de structuur van de vereniging. Er waren gedachte om die eventueel om te zetten in een stichting. Het bestuur heeft hier, zoals afgesproken, onderzoek naar gedaan en is tot de conclusie gekomen dat de kosten hiervoor niet opwegen tegen het eventuele voordeel. Dus is besloten dat alles blijft zoals het is.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Verslag midwinterbijeenkomst 2015
De heer F.J. Bruning merkt op dat er een verschil is in het aantal deelnemers van de midwinterbijeenkomst tussen het verslag en het jaarverslag, 28 om 27. De verwarring is ontstaan dat 28 leden zich hebben opgegeven en er 27 zijn gekomen.

4. Jaarverslag bestuur 2015
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5. Financiële zaken
Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en toegelicht. Het is zo duidelijk en overzichtelijk opgesteld dat er geen vragen zijn. Het boekjaar 2015 is afgesloten met een voordelig saldo van € 1.270,46 welk bedrag ten gunste van de Reserve Toekomstige Donaties is gebracht. Voor de toegezegde financiering van de piano aan het kasteel is
€ 850,00 gereserveerd. Hierdoor bedraagt de Reserve Toekomstige Donaties ultimo 2015
€ 7.084,20. Het eigenvermogen heeft geen wijzigingen ondergaan en bedraagt thans
€ 3.000,00. Namens de kascommissie, bestaande uit de heren J. Kraijkamp en C.L. Taminiau, doet de heer J. Kraijkamp verslag. Lof wordt uitgesproken over de uitstekende wijze waarop de penningmeester de administratie heeft gevoerd. Na lang zoeken, door deskundigen op dit gebied, is het niet gelukt enige onregelmatigheid te vinden. De kascommissie prijst de uitstekende gastvrijheid van de penningmeester en sloten af met een mooi glas wijn.
De kascommissie stelt dan ook voor, het bestuur, en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2015 gevoerde financieel beheer.
De vergadering stemt hier onder applaus mee in.

De heer J. Kraijkamp treedt onder dankzegging af als lid van de kascommissie.
De heer E. van Ravenzwaaij is bereid gevonden de ontstane vacature te vervullen. Hij wordt bij acclamatie benoemd.

6. Gang van zaken kasteel
Mevrouw C. van Ketwich Verschuur (beheerder kasteel) vertelt dat het Kasteel een goed jaar achter de rug heeft. Begroot was een opbrengst van € 260.000,00 en er is € 300.000,00 gerealiseerd, een plus van € 40.000,00. Het kasteel heeft in 2015 minder bezoekers mogen ontvangen maar per saldo meer opgebracht. Ook de winkel heeft het goed gedaan gemiddeld is er per bezoeker € 1,92 in de winkel besteed. Er zijn dan ook plannen om de winkel- en het assortiment uit te breiden. De Culturele Stichting Heerlijckheid Doorwerth is in 2015 gestopt met het organiseren van concerten. Het Poorthuisje wordt sinds medio 2015 verhuurd als vakantiehuis, men kan het boeken voor een lang weekeind of een midweek en de bezetting is erg goed, er is veel belangstelling voor. Om de toegankelijkheid van het kasteel te verbeteren wordt er gekeken of de rode toegangsdeur overdag open kan staan en er dan een automatische glazen schuifdeur achter kan worden geplaatst. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht of er tussen de parkeerplaats en de brug en soort informatiehuisje kan worden geplaatst waar men alle informatie kan krijgen wat er op dat moment te doen is in het kasteel. Dan staan er voor dit jaar weer verschillende activiteiten op de agenda, zoals een project voor kinderen “Kasteel Doorwerth Spelenderwijs”, 8 maart de inloopavond Duno, de Bommeldag , 75 jaar Tom Poes, Vrouwen in de Jacht en Toneelgroep Adelhoen,
11 maart “ Nederland Doet”. Kortom het bruist weer van de activiteiten in Kasteel Doorwerth.
Inmiddels wordt Kasteel Doorwerth genoemd in het rijtje topkastelen, samen met het Muiderslot en Slot Loevestein.

7. Voorstel tot benoeming van mevrouw C. van Ketwich Verschuur-van der Hout als bestuurslid.
Het bestuur stelt mevrouw C. van Ketwich Verschuur-van der Hout voor als bestuurslid. De vergadering gaat hier onder luid applaus mee akkoord.

8. Activiteitenprogramma 2016
De heer B. Hogenboom vertelt dat de jaarlijkse excursie dit jaar, op woensdag 25 mei zal zijn. We zullen een bezoek brengen aan Landgoed Zelle gelegen in Hengelo (gld). Wij krijgen daar een bijzondere ontvangst door de barones, een rondleiding en een uitleg van de rentmeester. De lunch zullen we gebruiken in Restaurant “de Tuinkamer” in Ruurlo, we hebben daar een mooie deal kunnen maken voor een schitterde 3 gangen lunch. Het belooft een bijzonder interessante excursie te worden.

9. Wat verder ter tafel komt
De heer Schoevaars merkt op dat mevrouw Schoevaars ontbreekt op de presentielijst van deze bijeenkomst.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.30 uur.