Verslag 2015

Verslag Midwinterbijeenkomst 2015
Op dinsdag 24 februari 2015 in de Jac.P.Thijssezaal van het Kasteel Doorwerth

JAARVERGADERING

Aanwezig: 28 leden.
Van het bestuur: mevr. M.Pols-Houpt (voorzitter), mevr. I.van der Horst-Tacq (penningmeester), de heer B. Hogenboom (bestuurslid), de heer R.F. Boortman (secretaris).
Afwezig met kennisgeving:
De heer en mevrouw W.J. Kneppelhout, de heer en mevrouw P.F.Bruning, de heer en mevrouw J. Wijmans, de heer en mevrouw A.J.A. van Veggel, mevrouw B. Lengkeek, mevrouw A. Mulder-Goorman,de heer en mevrouw J.M. Beelaerts van Blokland, de heer en mevrouw W.M. Rosingh, de heer en mevrouw H. van den Berg.

1. Opening
De voorzitter opent om 10.30 uur de jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Zij herdenkt de volgende leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen; mevrouw G. Henstra, mevrouw A. Gouda Quint-Doijer, de heer L.J. Overman, de heer N. Schutte en vraagt een moment stilte.
Voorzitter spreekt de zorg van het bestuur uit over het sterk afnemende leden aantal van onze vereniging, momenteel 114. Ook het aantal inschrijvingen voor deze Midwinter-bijeenkomst, is eigenlijk bedroevend, exclusief het bestuur hebben zich 23 leden aangemeld! Bij punt 7 van de agenda komt zij hier uitgebreid op terug.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Verslag midwinterbijeenkomst 2014
De vergadering gaat zonder op- en aanmerkingen akkoord.

4. Jaarverslag bestuur 2014
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5. Financiële zaken
Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en toegelicht. Het is zo duidelijk en overzichtelijk opgesteld dat er geen vragen zijn. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een voordelig saldo van € 2.375,84 welk bedrag ten gunste van de Reserve Toekomstige Donaties is gebracht. Hierdoor bedraagt de Reserve Toekomstige Donaties ultimo 2014
€ 6.663,74. Het eigenvermogen heeft geen wijzigingen ondergaan en bedraagt thans
€ 3.000,00. Het batig saldo van het zangconcours, € 892,87 blijft binnen de exploitatie van de vereniging, toegevoegd aan de post reserve toekomstig concours.
Namens de kascommissie, bestaande uit de heren F.P. Bruning en J. Kraijkamp, doet
de heer J. Kraijkamp verslag. Lof wordt uitgesproken over de uitstekende wijze waarop de penningmeester de administratie heeft gevoerd. Na lang zoeken, door deskundigen op dit gebied, is het niet gelukt enige onregelmatigheid te vinden. De kascommissie prijst de uitstekende gastvrijheid van de penningmeester.
De kascommissie stelt dan ook voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2014 gevoerde financieel beheer.
De vergadering stemt er onder applaus mee in.

De heer F.P. Bruning treedt onder dankzegging af als lid van de kascommissie.
De heer C.L. Taminiau is bereid gevonden de ontstane vacature te vervullen. Hij wordt bij acclamatie benoemd.

6. Gang van zaken kasteel
Mevrouw C.van Ketwich Verschuur (beheerder kasteel) vertelt dat het Kasteel een goed jaar achter de rug heeft. Gelders Landschap en Kastelen bestaan dit jaar 75 jaar en ieder die dit jaar ook 75 jaar wordt heeft gratis toegang. Gelders Landschap en Kastelen heeft een boekje uitgegeven waarin alle 7, voor publiek opengestelde Kastelen, zijn opgenomen in plaats van een brochure per kasteel. Het geeft een goed overzicht van alle Kastelen van GLGK en er bevinden zich een aantal kortingsbonnen in waar men gebruik van kan maken. Per kasteel wordt er een agenda uitgegeven steeds voor 3 maanden, de programma’s zijn ook te vinden op de website. De communicatie tussen de Kastelen wordt ook verbeterd zodat meer projecten samen georganiseerd kunnen worden. De manager die vorig jaar was aangesteld is inmiddels weg. Er zijn onderhandelingen met de museumjaarkaart en het is de bedoeling het kasteel toegankelijker te maken voor mensen met een rollator. Het is belangrijk steeds meer activiteiten de ontwikkelen want de subsidie gaat de komende 4 jaar van € 800.000,00 naar 0. In dat kader is de bijdrage van onze vereniging aan het Kasteel van groot belang. Mevrouw C .van Ketwich Verschuur is dit jaar 12,5 jaar bij het kasteel betrokken.

7. Voortgang Vereniging Kasteel Doorwerth
Zoals geconstateerd loopt het leden aantal bij onze vereniging sterk terug. De ouderdom van de leden speelt hierbij een belangrijke rol. Ledenwerf acties hebben helaas geen of te weinig resultaat opgeleverd.
Ook neemt een steeds kleiner aantal leden deel aan de activiteiten zoals de Midwinterbijeenkomst en de jaarlijkse excursie. Zelfs zo, dat het haast niet meer mogelijk is voor zo’n klein aantal deelnemers een interessante excursie te organiseren en een bus in te huren.
In 1970 is de vereniging opgericht voor een tijdvak van 29 jaren met als doel de welstand van Kasteel Doorwerth te bevorderen, daarin zijn we als vereniging ruimschoots geslaagd de afgelopen 45 jaar! Het bestuur vraagt zich af of de tijd niet is gekomen om de vereniging om te zetten in een stichting, leden worden dan donateurs. De donatie aan het Kasteel blijft zoals het is. De voorzitter vraagt de vergadering toestemming om dit verder uit te werken en krijgt hiervoor een akkoord. Dit zal een agendapunt worden op de volgende Midwinterbijeenkomst.

8. Activiteitenprogramma 2014
De heer B. Hogenboom vertelt dat de jaarlijkse excursie dit jaar, op woensdag 21 mei zal zijn. We zullen een bezoek brengen aan Huize Verwolde in Laren (gld). Wij krijgen daar een bijzondere rondleiding en komen in een gedeelte dat normaal niet voor het publiek toegankelijk is. Het belooft een bijzonder interessante excursie te worden. Aansluitend zullen wij, zoals gebruikelijk, een lunch gebruiken.

9. Wat verder ter tafel komt
De heer G. Schutten stelt voor kontact te zoeken met de serviceclubs uit de gemeente om daar leden te werven. Mevrouw I. van der Horst-Tacq deelt de recente ledenlijsten uit.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.30 uur.