Verslag 2014

Verslag Midwinterbijeenkomst 2014
Op 13 februari 2014 in de Jac.P.Thijssezaal van het Kasteel Doorwerth

JAARVERGADERING

Aanwezig: 24 leden.
Van het bestuur: mevr. M.Pols-Houpt (voorzitter), mevr. I.van der Horst-Tacq (penningmeester) en de heer B. Hogenboom (bestuurslid),
de heer R.F. Boortman (secretaris), mevr. H. van den Berg- van Zijl (bestuurslid)

Afwezig met kennisgeving:
De heer en mevrouw W.J. Kneppelhout, de heer en mevrouw P.F.Bruning, de heer en mevrouw J. Wijmans, mevrouw G. Henstra, mevrouw C. Muntinga, de heer en mevrouw M.M.U. van Dis, de heer en mevrouw E.H. Hoogstraten, de heer en mevrouw A.J.A. Veggel, mevrouw B. Lengkeek, de heer en mevrouw J. Lahuis.

1. Opening
De voorzitter opent om 10.30 uur de jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom.
Zij herdenkt de volgende leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen; mevrouw W.A. Wagenvoort, mevrouw L. v.d. Broek-Schorer, mevrouw D.J. Feith-de Graaff, heer J. Rietman, de heer W. Doude van Troostwijk en de heer W. Pols en vraagt een moment stilte. De voorzitter memoreert in het bijzonder mevrouw Feith-de Graaff en wijst op de jarenlange inzet die zij binnen het bestuur heeft geleverd.
Voorzitter spreekt de zorg van het bestuur uit over het sterk afnemende leden aantal van onze vereniging, momenteel 125. Ook het aantal inschrijvingen voor deze Midwinterbijeenkomst, is eigenlijk bedroevend, exclusief het bestuur hebben zich 19 leden aangemeld! Zei stelt voor ieder om zich heen te kijken of er binnen bekende kring mensen gemotiveerd kunnen worden lid te worden van onze vereniging. We hebben ten slotte een prachtig kasteel binnen onze gemeente en juist in deze tijd van bezuinigen heeft het onze steun meer dan ooit nodig.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Verslag midwinterbijeenkomst 2013
De vergadering gaat zonder op- en aanmerkingen akkoord.

4. Jaarverslag bestuur 2013
De vergadering gaat zonder op- of aanmerkingen akkoord.

5. Financiële zaken
Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en toegelicht. Het is zo duidelijk en overzichtelijk opgesteld dat er geen vragen zijn. Het boekjaar 2013 is afgesloten met een voordelig saldo van € 1.764,48 welk bedrag ten gunste van de Reserve Toekomstige Donaties is gebracht. Een donatie aan het Kasteel voor de realisatie van het zangconcours is rechtstreeks ten laste van de Reserve Toekomstige Donaties gebracht. Hierdoor bedraagt de Reserve Toekomstige Donaties ultimo 2013 € 4.287,90. Het eigenvermogen heeft geen wijzigingen ondergaan en bedraagt thans € 3.000,00. Het batig saldo van het zangconcours, € 892,87, is binnen de exploitatie van de vereniging toegevoegd aan de post reserve toekomstig concours.
Namens de kascommissie, bestaande uit de heren D. Meijers en F.P. Bruning, doet
de heer D. Meijers verslag. Lof wordt uitgesproken over de uitstekende wijze waarop de penningmeester de administratie heeft gevoerd. Na lang zoeken, door deskundigen op dit gebied, is het niet gelukt enige onregelmatigheid te vinden. De kascommissie prijst de uitstekende gastvrijheid van de penningmeester.
De kascommissie stelt dan ook voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2013 gevoerde financieel beheer.
De vergadering stemt onder applaus ermee in.

De heer D. Meijers treedt onder dankzegging af als lid van de kascommissie.
De heer J. Kraijkamp is bereid gevonden de ontstane vacature te vervullen. Hij wordt bij acclamatie benoemd.

6. Gang van zaken kasteel
Mevrouw C.van Ketwich Verschuur (beheerder kasteel) vertelt dat het kasteel een goed jaar achter de rug heeft. Het kasteel heeft het afgelopen jaar 40.000 bezoekers mogen ontvangen. Maar de kosten voor het onderhoud lopen ook op. Om meer inkomsten te genereren worden er meer programma’s opgezet. Zo is het mogelijk ook overdag de ridderzaal als trouwlocatie te huren. Er is afgelopen jaar gestart met een programma onder de naam ” Dit hoort niet op Doorwerth”, muziek en toneel voor de doelgroep van 16 tot 25 jaar, dat erg goed wordt bezocht. Er is een programma gestart “Kasteelheer voor een dag”waarbij men voor een dag de gastheer in het kasteel kan zijn. In het najaar is er een programma met als de thema “de Jager en zijn Hond”. En dan is er in december weer de Kerst- en Wild- fair. Al deze activiteiten vragen wel veel meer energie van de vrijwilligers, mevrouw Van Ketwich Verschuur spreekt dan ook haar bewondering en dank uit voor de inzet en flexibiliteit van de vrijwilligers.

7. Zangconcours Kasteel Doorwerth oktober 2013
Mevrouw I. van de Horst brengt verslag uit van het zangconcours dat in het weekeind van 4, 5, en 6 oktober in de Ridderzaal van het Kasteel heeft plaats gevonden. Dit concours is georganiseerd door onze vereniging in samenwerking met de Culturele stichting Heerlijckheid Doorwerth, het Kasteel en ArtEZ. Het doel was jong talent een podiumplaats te bieden in combinatie met competitie, masterclass en jurybeoordeling. Er hadden zich 35 kandidaten ingeschreven, daarvan gingen er 12 door naar de halve finale en 6 naar de finale. In de jury zat o.a. Ernst Daniel Smit. De eerste prijs was voor Esther Kuiper, de tweede- en publiek -prijs voor Katarzyna Wilk en de derde prijs voor Kimberly Evers Jansen. We krijgen een presentatie met beelden en geluid van de finalisten. De kwaliteit van de kandidaten was ontzettend goed, zelfs zo dat er al een paar kandidaten zijn uitgenodigd voor het Internationale Vocalisten Concours in ’s-Hertogenbosch. De totale kosten van het concours waren begroot op € 21.150,00. Er was een garantie van het PBC fonds van € 3.500,00 waarvan geen gebruikt is gemaakt. Het was een enorme prestatie het geld via sponsoren bij elkaar te krijgen en dit zangconcours te realiseren. Er is dan ook twee jaar lang keihard gewerkt door het voor het concours samengesteld bestuur, in het bijzonder de secretaris, mevrouw L. Jongkamp-Draaisma.
Er waren 160 bezoekers, in het weekeind hebben 30 vrijwilligers hun bijdrage geleverd dit zangconcours te realiseren. Het ligt in de bedoeling dit concours elke twee/drie jaar te organiseren.

8. Activiteitenprogramma 2014
De heer B. Hogenboom vertelt dat de jaarlijkse excursie dit jaar, in tegenstelling wat in de agenda is vermeld, op woensdag 21 mei zal zijn. We zullen een bezoek brengen aan Kasteel Amerongen dat dit jaar in het teken staat van 100 jarige herdenking van de eerste wereld oorlog en het verblijf van de Duitse keizer Willem II in 1918. Het kasteel is van 2002 tot 2010 grondig gerestaureerd. Het belooft een bijzonder interessante excursie te worden. Aansluitend zullen wij een lunch gebruiken.

9. Wat verder ter tafel komt
De heer J. Kraijkamp vraagt zich af of er niet meer bekendheid moet worden gegeven aan het feit dat Doorwerth zo’n prachtig kasteel heeft, veel mensen associëren Doorwerth met Dordrecht. De heer G. Schutten stelt voor kontact te zoeken met de serviceclubs uit de gemeente om daar leden te werven. Mevrouw W. Rosingh stelt voor de gewijzigde datum van de excursie alvast via de e-mail kenbaar te maken.

10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.35 uur.