Verslag 2019

Verslag Midwinterbijeenkomst 2019
Op dinsdag 12 februari 2019 in de Jac.P. Thijssezaal van het Kasteel Doorwerth

JAARVERGADERING

Aanwezig: 47 leden.
Van het bestuur: de heer B.M. Hogenboom, (voorzitter), de heer J.P.C. Vogel, vice voorzitter, mevr. I.R.M. van der Horst-Tacq (penningmeester), mevrouw C. van Ketwich Verschuur-van den Hout, (bestuurslid), de heer R.F. Boortman (secretaris).

1. Opening
De voorzitter opent om 10.30 uur de jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze midwinterbijeenkomst. Agenda punt 7 zal voor punt 5 worden behandeld.

De voorzitter herdenkt de volgende leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen; de heer J. Wernand, de heer H.W. Both, en mevr. J.Biesheuvel. Ook gaan de gedachten uit naar mevrouw M. van Ravenzwaaij, die afgelopen zondag plotseling op vakantie in Egypte is overleden, wij wensen Evert en de familie heel veel sterkte toe. Voorzitter vraagt de vergadering een moment stilte.
Mevrouw J. Biesheuvel, Janny, is jaren lid geweest van het onze
vereniging waarvan 10 jaar in het bestuur. De voorzitter memoreert haar inzet voor onze vereniging.

Dit jaar zijn een weer enkele opzeggingen geweest, maar we hebben ook
een groot aantal nieuwe leden mogen begroeten. Per heden is het
ledenaantal 128.
Dit is grotendeels te danken aan de inzet van ons lid, de heer F.P.
Bruning (Floor), Het bestuur heeft dan ook besloten Floor te benoemen
tot Ambassadeur van onze vereniging voor het jaar 2019. De voorzitter
overhandigt de daarbij passende oorkonde en een mooie fles wijn, bedankt
Floor voor zijn onvoorwaardelijke inzet en spreekt de wens uit dat we
dit jaar weer vele nieuwe leden mogen begroeten.

2. Mededelingen
Buiten een 9-tal afmeldingen zijn er geen mededelingen.

3. Verslag midwinterbijeenkomst 2018
Het verslag van de Midwinterbijeenkomst wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4. Jaarverslag bestuur 2018
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

5. Donatie een het kasteel.
Kasteel manager, Carine van Ketwich Verschuur vertelt dat GLK een project is gestart onder de naam “Poorten van Gelderland”, dit, om de kastelen binnen het GLK toegankelijker te maken voor het publiek. Door b.v. een duidelijke en gelijkluidende wegbewijzering in en om de kastelen te realiseren, zodat de bezoekers zich een welkome gast voelen. Niet in het “Poorten” project is opgenomen, de fysieke toegang tot het kasteel. De rode deur op het binnenplein verschaft de bezoeker toegang tot het kasteel. Echter die toegang is niet voor alle bezoekers duidelijke en logisch. Gevolg is, dat een deel van de bezoekers de ingang niet vindt, afhaakt en dus het kasteel niet bezoekt. Een gemiste kans. Het is een lang gekoesterde wens van de kasteelmanager deze deur te vervangen door een glazen schuifdeur. Deze deur zal worden geplaatst langs de binnenmuur van het kasteel. De rode deur wordt binnen openingsuren overdag opgezet. De glazen schuifdeur vormt dan een logische en welkome toegang tot het kasteel. De kosten hiervan zijn € 7.600,00. Op de Midwinterbijeenkomst van 2018 is al mandaat aan de vergaderingen gevraagd voor een donatie van deze grote. Op de balans van 2018 is dan ook al een bedrag van € 8.000,00 gereserveerd. De voorzitter vraagt de vergadering nogmaals akkoord te gaan met deze donatie. De vergadering stemt hierbij unaniem mee in.

6. Financiële zaken
Het financieel verslag wordt door de penningmeester toegelicht. Het is zo duidelijk en overzichtelijk opgesteld dat er geen vragen zijn. Het boekjaar 2018 is afgesloten met een voordelig saldo van € 1.574,19 welk bedrag ten gunste van de Reserve Toekomstige Donaties is gebracht. Tevens is een toegezegde schenking aan het kasteel reeds in de balans opgenomen. De Reserve Toekomstige Donaties bedraagt hierdoor € 5.908,68
Het eigenvermogen heeft geen wijzigingen ondergaan en bedraagt thans € 3.000,00. Namens de kascommissie, bestaande uit de heren W.J. Mathot en de heer F. Eeltink, doet de heer W.J. Mathot verslag. Lof wordt uitgesproken over de uitstekende wijze waarop de penningmeester de administratie heeft gevoerd. Na lang zoeken, door deskundigen op dit gebied, is het niet gelukt enige onregelmatigheid te vinden. De kascommissie prijst de uitstekende gastvrijheid van de penningmeester.
De kascommissie stelt dan ook voor, het bestuur, en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2018 gevoerde financieel beheer.
De vergadering stemt hier onder applaus mee in.
De heer W.J. Mathot treedt onder dankzegging af als lid van de kascommissie.
De heer E.J.F. Fabels is bereid gevonden de ontstane vacature te vervullen. Hij wordt bij acclamatie benoemd.

7 Gang van zaken kasteel
Carine van Ketwich Verschuur vertelt dat in 2018 het aantal bezoekers is gestegen naar 57.779. De totale omzet voor het kasteel in 2018 bedroeg € 379.563,00 waarvan
€ 46.800,00 is gerealiseerd door de winkel, een enorme prestatie! Zij is dan ook blij met de nieuwe indeling van receptie en winkel. Nu de winkel een eigen plek heeft gekregen zal dit zeker ten goede komen aan de omzet en heeft de receptie meer ruimte. Er zijn dit jaar weer verschillende thema’s. Op de maandagen in de schoolvakanties speciale activiteiten voor grootouders en kleinkinderen, op de woensdagen klusjes klaren voor de kinderen. Op Moederdag en Vaderdag, magie voor moeders en legendarische papa’s en 2 dinsdagen in oktober appeltjes workshop voor de kinderen. Daarnaast worden er weer rondleidingen georganiseerd in de moestuin en de bijenstal. Dan is er het oogstfeest de laatste zondag in september en de Wild- en Kerstfair de zondag na Sinterklaas. Kortom het bruist weer van de activiteiten op het Kasteel.

8. Activiteitenprogramma 2019
De heer Boortman vertelt dat de jaarlijkse excursie dit jaar op woensdag 22 mei zal zijn. Wij zullen een bezoek brengen aan Kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenbergh. We worden daar ontvangen in het kasteelrestaurant “de Heeren Dubbel” met koffie/thee en iets lekkers. We krijgen een introductie over de geschiedenis van het Kasteel en hun bewoners en een, speciaal voor onze vereniging samengestelde rondleiding. Zoals gebruikelijk sluiten wij af met een mooie lunch in “de Heeren Dubbel”.

9. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen opmerkingen.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.30 uur.