Verslag 2012

Op 21 februari 2012 in de Jac.P.Thijssezaal van het Kasteel Doorwerth

JAARVERGADERING

Aanwezig: 40 leden. Van het bestuur: mevr. M.Pols-Houpt (voorzitter), mevr. I.van der Horst-Tacq (penningmeester) en de heer B. Hogenboom (bestuurslid)
Afwezig met kennisgeving:
De heer en mevrouw J.A. Bennebroek, de heer en mevrouw J. Kraykamp, de heer en mevrouw M. van Dis, de heer en mevrouw A. van Veggel, mevrouw B. Beelaerts van Blokland, mevrouw E. Bruning, mevrouw B. Lengkeek, mevrouw A. van Oerle, mevrouw A. Visser, de heer en mevrouw I. van der Bergh, mevrouw B. van Dam, mevrouw D.J. Feith de Graaf, de heer en mevrouw M. Hutter.

1 Opening
De voorzitter opent om 10.30 uur de jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom.
Zij herdenkt de heren Koolhaas, Koot en Vos de Waal die het afgelopen jaar zijn overleden en vraag een moment stilte.

2 Mededelingen
Het bestuur heeft kennis genomen van het feit dat Ger Veggel, na een maand verblijf in het ziekenhuis, weer thuis is en heeft een bloemetjes laten sturen namens de vereniging. Wij wensen haar een spoedig herstel.

3 Verslag midwinterbijeenkomst 2011
De vergadering gaat zonder op- en aanmerkingen akkoord.

4 Jaarverslag bestuur
De vergadering gaat zonder op- of aanmerkingen akkoord.

5 Financiële zaken
Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en toegelicht. Het is zo duidelijk en overzichtelijk opgesteld, dat er geen vragen zijn. Het boekjaar 2011 is afgesloten met een voordelig saldo van € 2.244,77 welk bedrag ten gunste van de Reserve Toekomstige Donaties is gebracht. Tevens is vanuit het eigen vermogen een bedrag van € 647,42 ten gunste van de Reserve Toekomstige Donaties gebracht. Hierdoor bedraagt de Reserve Toekomstige Donaties ultimo 2011 € 2.892,19.
Namens de kascommissie, bestaande uit de heren Kneppelhout en Beelaerts van Blokland, doet de heer Kneppelhout verslag. Lof wordt uitgesproken over de uitstekende wijze waarop de penningmeester de administratie heeft gevoerd. Na lang zoeken, door deskundigen op dit gebied, is het niet gelukt enige onregelmatigheid te vinden. In herinnering blijft het fantastische glas wijn dat door penningmeester is aangeboden.
De kascommissie stelt dan ook voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2011 gevoerde financieel beheer.
De vergadering stemt onder applaus ermee in.

De heer Kneppelhout treedt onder dankzegging af als lid van de kascommissie. De
heer D. Meijers is bereid gevonden de ontstane vacature te vervullen.

6 Samenstelling bestuur
De heren Ir M. van Dis en mr. J.A. Bennebroek hebben te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten.
De heer Ir M.van Dis is 15 jaar lid van het bestuur geweest als vice- voorzitter, heeft zich ingezet voor o.a. de organisatie van de excursies en onderhield de kontakten met de GL en GK.
De heer mr.J.A. Bennebroek is 3 jaar lid geweest van het bestuur, waarvan 2 jaar als secretaris, heeft zich o.a. ingezet voor de vernieuwing van de vereniging en het verkrijgen van de ANBI status.
Voorzitter dankt de beide heren voor hun inzet en wenst hen veel succes voor de toekomst.
De nieuwe bestuursleden, mevr. H.J. van den Berg-van Zijl (bestuurslid) en de
heer R.F. Boortman (secretaris) stellen zich aan de vergadering voor.

7 Gang van zaken kasteel
Mevrouw C.van Ketwich Verschuur (beheerder kasteel) vertelt dat 2011 een goed jaar was.
Het bezoekersaantal is toegenomen, de toegangsprijzen zijn verhoogd evenals het aantal begunstigden, waarmee er een beter resultaat is ontstaan. Maar ook de GLGK moet bezuinigen en dat betekent ontslag voor de schoonmaakster Petra van Dis en de conciërge en tuincoördinator van het tuinoogstfeest. Er zal meer aan marketing moeten worden gedaan, zoals b.v. het verhuren van de Thijssezaal voor vergaderingen of andere activiteiten. We krijgen dan ook allemaal een folder met het jaarprogramma van 2012 waarin speciaal wordt gewezen op het “Bommel”weekeind. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Maarten Toonder is geboren en in dat kader worden in het Kasteel een heel weekeind, diverse activiteiten rond de magische wereld van Olivier B. Bommel georganiseerd. Dit vindt plaats in het pinksterweekeind, 26,27 en 28 mei.
Tot slot heeft zij een brief ontvangen met een ets van het kasteel, van een persoon wiens ex het 40 jaar geleden stiekem heeft meegenomen uit het kasteel en daar na 40 jaar wroeging van kreeg, of erop was uitgekeken.

8. Presentatie ontwikkelingsplan
De voorzitter presenteert het beleidsplan 2012 middels een PowerPoint presentatie.
Het beleidsplan 2012 is een voortzetting en verdere uitwerking van de door de ledenvergadering van februari 2011 goedgekeurde beleidsnotitie.

Doelstellingen:
* Betrokkenheid leden vergroten
* Aantrekkelijkheid lidmaatschap vergroten
* Als vereniging meer naar buiten treden
* Het ledenaantal verdubbelen
* Leden stimuleren meer dan de minimale bijdrage te betalen
* Bijdrage leveren aan toeristische aantrekkelijkheid
Veluwezoom en de daarin gelegen plaatsen van herinnering

Wat is er in 2011 bereikt
* Intensieve samenwerking met Stichting Heemkunde
* Het verkrijgen van de status algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
* Samenwerking met de Culturele Stichting Heerlijckheid Doorwerth
* En intensieve samenwerking met de beheerder van het Kasteel
* Samenwerking met de gemeenste Renkum
* Een actieve interne organisatie

Ledenaantal is in 2011 gestegen van 138 naar 147

Het communicatieplan bevat de volgende middelen:
* Nieuwe folder
* Fotoboek
* Website
* Informatie bulletin
* Evenementen kalender

9 Activiteitenprogramma 2012
De heer B. Hogenboom vertelt dat de jaarlijkse excursie dit jaar, op 6 juni, naar Den Bosch gaat. In de ochtend zullen we een bezoek brengen aan het Zwanenbroederhuis. Dit prachtige huis, dat de Broederschap heeft laten bouwen en in 1847 door haar in gebruik is genomen, herbergt veel cultuurhistorische waardevolle voorwerpen waaronder unieke 15e en 16e eeuwse muziekboeken, houtsnijwerken en de drinkbeker van Willem van Oranje. Aansluitend gebruiken we de lunch in Pilkington’s. Het middagprogramma bestaat uit een rondleiding in de Sint Jan’s Kathedraal
Op 9 oktober is er een concert gepland in samenwerking met de Culturele Stichting Heerlijckheid Doorwerth.
Op 20 november wordt een lezing gehouden door de heer Voskuil “Ondergang en herstel van Kasteel Doorwerth”.

10 Wat verder ter tafel komt
Mevr. L. Jongkamp, voorzitter van de Culturele Stichting Heerlijckheid Doorwerth, vraagt aandacht voor het concert op dinsdag 6 maart in de ridderzaal van het Kasteel en wijst erop dat de Culturele Stichting ook volgend seizoen, 2012/2013, weer 4 concerten organiseert.

11 Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.40 uur