Verslag 2018

Verslag Midwinterbijeenkomst 2018

Op dinsdag 20 februari 2018 in de Jac.P. Thijssezaal van het Kasteel Doorwerth

JAARVERGADERING

Aanwezig: 32 leden.

Van het bestuur: mevr. M.C.M.L. Mansvelt Beck-Houpt (voorzitter), mevr. I.R.M.van der Horst-Tacq (penningmeester), mevrouw M.C. van Ketwich Verschuur- van den Hout, (bestuurslid), de heer R.F. Boortman (secretaris).

Afwezig met kennisgeving:

De heer en mevrouw J. Lahuis, de heer en mevrouw J. Kraijkamp, de heer J. van Waalwijk van Doorn, de heer en mevrouw B.M.J. Hogenboom, de heer R. Zuurmond, de heer en mevrouw G. Schutten, de heer een mevrouw M.M.U. van Dis, de heer en mevrouw

E.J. Noorman, de heer H.J. Frijtag-Drabbe, mevrouw C. Muntinga, mevrouw M. Spekreijse, mevrouw A. van Gijn, mevrouw A. Both-de Brauw

1. Opening

De voorzitter opent om 10.30 uur de jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze midwinterbijeenkomst.

Ook dit jaar zijn een weer enkele opzeggingen geweest, maar we hebben ook een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Per 1 januari 2018 is het ledenaantal 104.

2. Mededelingen

Buiten het aantal afmeldingen zijn er geen mededelingen

3. Verslag midwinterbijeenkomst 2017

Het verslag van de Midwinterbijeenkomst wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4. Jaarverslag bestuur 2017

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

5. Financiële zaken

Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en toegelicht. Het is zo duidelijk en overzichtelijk opgesteld dat er geen vragen zijn. Het boekjaar 2017 is afgesloten met een voordelig saldo van € 1.280,44 welk bedrag ten gunste van de Reserve Toekomstige Donaties is gebracht. De Reserve Toekomstige Donaties bedraagt € 12.334,49

Het eigenvermogen heeft geen wijzigingen ondergaan en bedraagt thans € 3.000,00. De penningmeester vraagt de vergadering mandaat voor een donatie aan het kasteel voor een nader te bepalen project, de vergadering stemt hiermee in. Namens de kascommissie, bestaande uit de heren W. Mathot en de heer E.T. van Ravenzwaaij, doet de heer E.T. van Ravenzwaaij verslag. Lof wordt uitgesproken over de uitstekende wijze waarop de penningmeester de administratie heeft gevoerd. Na lang zoeken, door deskundigen op dit gebied, is het niet gelukt enige onregelmatigheid te vinden. De kascommissie prijst de uitstekende gastvrijheid van de penningmeester.

De kascommissie stelt dan ook voor, het bestuur, en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde financieel beheer.

De vergadering stemt hier onder applaus mee in.

De heer E.T. van Ravenzwaaij treedt onder dankzegging af als lid van de kascommissie.

De heer F. Eeltink is bereid gevonden de ontstane vacature te vervullen. Hij wordt bij acclamatie benoemd.

6. Bestuurswisseling

Onze voorzitter, mevrouw M.C.M.L. Mansvelt Beck-Houpt, heeft te kennen gegeven dat ze na 10 jaar haar voorzitterschap wil beëindigen. Voorzitter bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking in al die jaren.

Door afwezigheid van vicevoorzitter de heer Hogenboom, neemt de secretaris waar. De heer Boortman prijst haar ambitie. Vanaf het moment dat de voorzittershamer werd overgedragen kwam er een beleidsplan en zou in de komende 5 jaren het leden aantal verdubbelen. Dat laatste is helaas niet gelukt, maar er zijn onder haar voorzitterschap wel een aantal zaken gerealiseerd.:

-Zo hebben we de ANBI-status verkregen.

-Hebben we, als vereniging, financieel bijgedragen aan het tot stand komen van de bijenstal

 in de tuin van het kasteel.

-De aanschaf van een 14 de -eeuwse kaart van het kasteel en landgoederen kunnen

 financieren.

-In 2013 het zangconcours in het kasteel kunnen organiseren, wat veel bekendheid kreeg,

 ook bij de lokale pers en TV.

Er is veel gebeurd in 10 jaar. De heer Boortman bedankt haar voor de ontzettend plezierige manier van samenwerking en wenst haar heel veel geluk en gezondheid voor de toekomst. Dit gaat vergezeld met een mooi boeket bloemen.

Het bestuur is blij de heer J.P.C. Vogel aan de vergadering te kunnen voorstellen als bestuurslid. Er zijn geen bezwaren. Volgens artikel 6 van de statuten moet het bestuur uit 5 leden bestaan.

6. Gang van zaken kasteel

Mevrouw M.C. van Ketwich Verschuur- van den Hout (manager kasteel) vertelt dat er afgelopen jaar de museumjaarkaart is geïntroduceerd. Dit heeft een positieve uitwerking gehad op het bezoekersaantal. Het kasteel heeft in 2017 ruim 50.000 bezoekers mogen ontvangen tegen 38.000 een jaar eerder. Wel is het aantal nieuwe donateurs voor GLK afgenomen van ongeveer 300 per jaar naar 98. Meer bezoekers houdt ook in meer werk. Het kasteel is dan ook naarstig op zoek naar vrijwilligers. Ook ontstaat er een parkeerprobleem waar een oplossing voor moet worden gevonden. Er is een wens het kasteel toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers o.a. door middel van een virtuele rondleiding in de ruimte waar nu de film over de geschiedenis van het kasteel draait. En er is een idee een kassa te realiseren buiten de poort, als een soort poorthuis. Allemaal plannen die goed moeten worden uitgewerkt en waar de vereniging eventueel financieel aan kan bijdragen.

De heer E. Fabels merkt op dat het jammer is dat die mooie klok van het kasteel niet op tijd loopt. Dit heeft te maken met het feit dat er in Europa maar een paar klokkenmakers zijn die deze klok kunnen repareren. Maar er wordt aan gewerkt.

8. Activiteitenprogramma 2018

De heer Boortman vertelt dat de jaarlijkse excursie dit jaar op donderdag 31 mei zal zijn.  Wij zullen een bezoek brengen aan Kasteel Middachten. We worden daar ontvangen in het Kasteel met koffie/thee en iets lekkers en krijgen daar een rondleiding. Zoals gebruikelijk sluiten wij af met een mooie lunch, deze keer op het landgoed Rhederoord.

9. Wat verder ter tafel komt

Er zijn geen opmerkingen.

10. Sluiting

De secretaris bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.30 uur.