Verslag 2013

Verslag Midwinterbijeenkomst 2013
Op 21 februari 2013 in de Jac.P.Thijssezaal van het Kasteel Doorwerth

JAARVERGADERING

Aanwezig: 37 leden.
Van het bestuur: mevr. M.Pols-Houpt (voorzitter), mevr. I.van der Horst-Tacq (penningmeester) en de heer B. Hogenboom (bestuurslid),
de heer R.F. Boortman (secretaris), mevr. H. van den Berg- van Zijl (bestuurslid)
Afwezig met kennisgeving:
De heer en mevrouw W.J. Kneppelhout, de heer en mevrouw J. Rietman, de heer en mevrouw W.R. Rosingh, mevrouw G. Henstra, mevrouw C. Muntinga, de heer G. van Maanen, de heer N. Schutte, mevrouw B. van Dam, de heer en mevrouw M. Hutter.

1. Opening
De voorzitter opent om 10.30 uur de jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom.
Zij herdenkt de heer W. de Nooy, die het afgelopen jaar is overleden en vraagt een moment stilte.

2. Mededelingen
De aangekondigde lezing door de heer R. Voskuil kan helaas geen doorgang vinden. Gelukkig heeft het bestuur op het laatste moment de heer E. Schoevaars bereid gevonden een lezing te houden over de Krimoorlog.
Op de agenda zal punt 7a worden toegevoegd.

3. Verslag midwinterbijeenkomst 2012
De vergadering gaat zonder op- en aanmerkingen akkoord.

4. Jaarverslag bestuur
De vergadering gaat zonder op- of aanmerkingen akkoord.

5. Financiële zaken
Het financieel verslag wordt door de penningmeester uitgedeeld en toegelicht. Het is zo duidelijk en overzichtelijk opgesteld, dat er geen vragen zijn. Het boekjaar 2012 is afgesloten met een voordelig saldo van € 1.381,23 welk bedrag ten gunste van de Reserve Toekomstige Donaties is gebracht. Een donatie aan het Kasteel voor de aankoop van een oude manuscriptkaart is rechtstreeks ten laste van de Reserve Toekomstige Donaties gebracht. Hierdoor bedraagt de Reserve Toekomstige Donaties ultimo 2012 € 4.023,42. Het eigenvermogen heeft geen wijzigingen ondergaan en bedraagt thans € 3.000,00
Namens de kascommissie, bestaande uit de heren J. Beelaerts van Blokland en D.Meijer, doet de heer J. Beelaerts van Blokland verslag. Lof wordt uitgesproken over de uitstekende wijze waarop de penningmeester de administratie heeft gevoerd. Na lang zoeken, door deskundigen op dit gebied, is het niet gelukt enige onregelmatigheid te vinden.
De kascommissie stelt dan ook voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2012 gevoerde financieel beheer.
De vergadering stemt onder applaus ermee in.

De heer J. Beelaerts van Blokland treedt onder dankzegging af als lid van de kascommissie. De heer F. Bruning is bereid gevonden de ontstane vacature te vervullen.

6. Gang van zaken kasteel
Mevrouw C.van Ketwich Verschuur (beheerder kasteel) vertelt dat het kasteel ook te lijden heeft onder de bezuinigingen. Het is daarom noodzaak te zoeken naar mogelijkheden om op anderen manieren aan inkomsten te komen. Zo wordt er gedacht aan samenwerking met Theeschenkerij de Zalmen en het Koetshuis Bilderberg om met elkaar activiteiten te ondernemen en te combineren. Ook de vergaderfaciliteiten in het kasteel zijn onderhanden genomen. Er is nu in de Thijssezaal en de torenkamer een wifi aansluiting, wat een must is als je de zalen als vergaderruimte wilt verhuren. De toiletgroepen zijn geheel vernieuwd. Er wordt ook hard gewerkt de activiteiten uit te breiden. Zo is er gestart met een programma onder de naam ” dit hoort niet op Doorwerth” ,muziek en toneel voor de doelgroep van 16 tot 25 jaar, sinds kort is het Kasteel ook actief op Facebook. In oktober wordt in het kasteel, in samenwerking met onze vereniging, de Culturele Stichting Heerlijckheid Doorwerth en AtrEZ een zangconcours georganiseerd waaro ver mevrouw van der Horst later dieper zal ingaan. Er is een prachtige 360° foto gemaakt van het kasteel die gebruikt kan worden voor promotie. Gelderslandschap heeft afgelopen jaar 24 ha grond aangekocht, de strook langs de Rijn vanaf de sluizen tot het kasteel.

7. Presentatie website
Sinds eind 2012 beschikt de vereniging over een eigen website: www.verenigingkasteeldoorwerth.nl
De heer B.Hogenboom geeft een uitleg van de site, u kunt hierop informatie vinden over de vereniging met doorclick mogelijkheden naar Culturele Stichting Heerlijckheid Doorwerth met een overzicht van de programma’s en de mogelijkheid direct kaarten voor de concerten te bestellen. Er is ook een click naar de activiteiten op het kasteel. Het is de bedoeling actuele informatie naar de leden hier op te plaatsen. Via onze site kan met komen op de site van het zangconcours.

7a.Ontwikkelingen rond het zangconcours
Mevrouw I. van de Horst geeft een toelichting op de ontwikkelingen rond het zangconcours, waarvan de eerste aanzet begin 2012 is genomen. Na een jaar intensief overleg en hard werken, contacten leggen, gesprekken voeren met de sponsoren, het samenstellen van een jury waarin Ernst Daniel Smit zitting zal nemen, is nu het moment dat de realisatie voor de deur staat. Kandidaten kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier op onze website. De voorrondes zullen plaatsvinden bij ArtEZ in Arnhem en de halve finale, masterclass en finale zullen in het weekeind van 4,5 en 6 oktober in de ridderzaal van het kasteel plaats vinden. Door dit concours zal het kasteel een heel weekeind in de publiciteit staan. De pers, radio en TV zullen worden uitgenodigd. Dit zal een geweldige promotie zijn voor het kasteel. Zoals op de vergadering van 2012 al aangegeven zal onze vereniging dit concours ook financieel steunen, er is een reservering van € 1.500,00 begroot. Op onze website, www.verenigingkasteeldoorwerth.nl/ concours_2013 wordt u op de hoogte gehouden rond de ontwikkelingen van dit concours. Ook vindt u daar alle informatie voor deelname met de inschrijfformulieren.

8. Activiteitenprogramma 2013
De heer B. Hogenboom vertelt dat de jaarlijkse excursie dit jaar, op 29 mei, naar Arnhem gaat. We zullen een bezoek brengen met rondleiding in de Arnhemse Synagoge, dit gebouw dateert uit 1853, is ontworpen door de architect H.J. Heuvelink en is van 2001 tot 2003 gerestaureerd en gedeeltelijk in de oude staat teruggebracht. Het beloofd een bijzonder interessante excursie te worden. Aansluitend gebruiken we de lunch.

9. Wat verder ter tafel komt
De heer P. Schoemaker vraagt zich af of de bomen rond het Kasteel niet kunnen worden gekapt zodat het Kasteel beter zichtbaar wordt. Mevrouw C. Ketwich Verschuur antwoordt daarop dat het een zaak is van het Gelders Landschap en dat men zich tot hen zou moeten richten met deze vraag.

10.Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.30 uur