Midwinterbijeenkomst

Kort verslag Midwinterbijeenkomst 2018 (concept)

Op dinsdag 20 februari 2018 in de Jac.P. Thijssezaal van het Kasteel Doorwerth

JAARVERGADERING

Aanwezig: 31 leden.
Van het bestuur: mevr. M.C.M.L.Mansvelt Beck-Houpt(voorzitter), mevr. I.R.M. van der Horst-Tacq(penningmeester), de heer R.F.Boortman(secretaris) en mevr. M.C.van Ketwich Verschuur–van den Hout(bestuurslid)

1. Opening
De voorzitter, mevrouw M.L.M.C. Mansvelt Beck- Houpt opent om 10.30 uur de jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze midwinterbijeenkomst.
Dit zal haar laatste vergadering zijn omdat ze te kennen heeft gegeven het voorzitterschap na 10 jaar te willen beëindigen.

Ook dit jaar zijn een weer enkele opzeggingen geweest, maar we hebben ook een aantal nieuwe leden mogen begroeten zodat het ledenaantal per 1 januari 2018, 104 is.

2. Mededelingen
Buiten het aantal afmeldingen zijn er geen mededelingen

3. Verslag midwinterbijeenkomst 2017
Er zijn geen opmerkingen

4. Jaarverslag bestuur 2017
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5. Financiële zaken
Mevrouw I.R.M. van der Horst-Tacq, penningmeester, presenteert het financieel verslag over 2017, dit is te lezen op deze site.Link
De kascommissie stelt voor, het bestuur, en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde financieel beheer.
De vergadering stemt hier onder applaus mee in.
De heer E.T. van Ravenzwaaij treedt onder dankzegging af als lid van de kascommissie.
De heer F. Eeltink is bereid gevonden de ontstane vacature te vervullen. Hij wordt bij acclamatie benoemd.

6. Bestuurswisseling
Onze voorzitter, mevrouw M.C.M.L. Mansvelt Beck-Houpt heeft te kennen gegeven dat ze na 10 jaar haar voorzitterschap wil beëindigen. Ze bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking in al die jaren.
Door ziekte van onze vicevoorzitter, de heer Hogenboom, neemt de secretaris waar. De heer Boortman prijst haar ambitie, vanaf het moment dat de voorzittershamer werd overgedragen kwam er een beleidsplan en zou in de komende 5 jaren het leden aantal verdubbelen. Dat laatste is niet gelukt, maar er zijn onder haar voorzitterschap wel een aantal zaken gerealiseerd.
Zo hebben we de ANBI-status verkregen, hebben we als vereniging financieel bijgedragen aan de bijenstal in de tuin van het kasteel en de aanschaf van een 14-de -eeuwse kaart van het kasteel. En dan in 2013 het zangconcours in het kasteel kunnen organiseren wat veel bekendheid kreeg, ook bij de lokale pers en TV. Er is veel gebeurd in 10 jaar. De heer Boortman bedankt haar voor de plezierige manier van samenwerking en wenst haar heel veel geluk en gezondheid voor de toekomst. Dit gaat vergezeld met een mooi boeket bloemen.
Het bestuur is blij de heer J.P.C. Vogel aan de vergadering te kunnen voorstellen als bestuurslid. Er zijn geen bezwaren. Volgens artikel 6 van de statuten moet het bestuur uit 5 leden bestaan.

6. Gang van zaken kasteel
Mevrouw M.C. van Ketwich Verschuur- van den Hout, (manager kasteel), vertelt dat er afgelopen jaar de museumjaarkaart is geïntroduceerd. Dit heeft een positieve uitwerking gehad op het bezoekersaantal. Het kasteel heeft in 2017 ruim 50.000 bezoekers mogen ontvangen tegen 38.000 een jaar eerder. Meer bezoekers houdt ook in meer werk. Het kasteel is dan ook naarstig op zoek naar vrijwilligers. Ook ontstaat er een parkeerprobleem waar een oplossing voor moet worden gevonden.

8. Activiteitenprogramma 2018
De heer Boortman vertelt dat de jaarlijkse excursie dit jaar op donderdag 31 mei zal zijn. Wij zullen een bezoek brengen aan Kasteel Middachten. We worden daar ontvangen in de Orangerie met koffie/thee en iets lekkers en krijgen daar een rondleiding. Zoals gebruikelijk sluiten wij af met een mooie lunch op het landgoed Rhederoort.

9. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen opmerkingen.

10. Sluiting
De secretaris bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.30 uur.

Lezing
De lezing is gehouden door de heer Gert Jan Blankena onder het thema “Sporen in het Landschap” naar aanleiding van zijn boek “Veluwe Buitengewoon”.

Na afloop hebben we met 24 leden een gezamenlijke lunch gebruikt in Kasteel café “de Zalmen”