Midwinterbijeenkomst

Aan de leden van de Vereniging “Kasteel Doorwerth”.

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Midwinterbijeenkomst 2019 op dinsdag 12 februari in de Jac.P. Thijssezaal van het Kasteel.

Midwinterbijeenkomst
Het programma bestaat uit de jaarvergadering, een lezing en de lunch.

10.00 uur: Ontvangst met koffie of thee.
10.30 uur: Jaarvergadering.

Agenda
1.  Opening.
2.  Mededelingen.
3.  Verslag Midwinterbijeenkomst 2018.
4.  Jaarverslag 2018.
5.  Financiële zaken.
5a financieel verslag.
5b verslag kascommissie.
5c goedkeuring financieel verslag.
5d samenstelling nieuwe kascommissie.
6.  Gang van zaken Kasteel Doorwerth 2018, door mevrouw C. van Ketwich Verschuur-       van den Hout.
7.  Donatie aan het kasteel. Er ligt een wens in het kader van ”De Poorten van                     Gelderland ”. Deze zal door de kasteelvrouwe nader worden toegelicht. Het bestuur       stelt voor deze wens te honoreren.
8.  Activiteitenprogramma 2019. De jaarlijkse excursie.
9.  Wat verder ter tafel komt.
10. Sluiting jaarvergadering.

11.30 uur: Lezing door de heer G. Pleijter. De heer Pleijter is projectleider bij GLK voor      het project ”De Poorten van Gelderland”. Een project dat antwoord moet geven op          de  vragen vragen wat er nodig is om je een welkome gast te voelen in de Kastelen        van GLK met name Kasteel Doorwerth. In de lezing zal ook het voorstel worden              belicht voor een donatie binnen dit project door onze vereniging.

12.30 uur: Afsluitende lunch in Kasteel café “De Zalmen”.
14.00 uur: Sluiting Midwinterbijeenkomst.

Met ingang van 1 januari 2017 is het Kasteel aangesloten bij de museumjaarkaart.
Verzoek van de kasteelvrouwe; wanneer u in het bezit bent van de museumjaarkaart deze mee te nemen en bij de kassa te scannen.

Wij, als bestuur, verheugen ons erop u weer te ontmoeten.
De kosten voor het bijwonen van de vergadering zijn nihil.
De kosten voor lezing zijn € 6,50 p.p.
De kosten voor de lunch zijn € 18,50 p.p.

Wilt u zo vriendelijk zijn tegelijk met uw aanmelding de betaling over te maken naar rekeningnummer NL71ABNA 047.79.87.346 ten name van Vereniging Kasteel Doorwerth te Doorwerth. Na ontvangst van uw betaling is uw aanmelding volledig.

Contributie 2019
Ook verzoeken wij u, als dit nog niet is gebeurd, de jaarlijkse contributie te betalen op het bovenstaande rekeningnummer. De contributie blijft ongewijzigd, nl. € 12,50 per persoon
€ 20,00 per (echt)paar en € 40,00 voor rechtspersonen. Zoals u weet, is dit het minimumbedrag. Ook dit keer hopen wij, dat vele leden een hoger bedrag zullen overmaken om de welstand van ons kasteel, de doelstelling van onze vereniging, te bevorderen. Wat u meer voldoet, geldt als fiscaal aftrekbare gift.

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hebben dit vastgelegd in een privacyverklaring die u kunt vinden op onze site.

Met vriendelijke groet,

Rob Boortman
Secretaris